Zo werkt Jens Dasboard

In volgorde van het menu.

Hypotheekoverzicht

Het Hypotheekoverzicht toont je informatie over de totale hypotheeklening. Zo zie je volgende koppen:
Hypotheekbedrag: De som die leidt tot de totale oorspronkelijke hypotheeklening.
Hypotheekoverzicht: De stand van zaken. Hierbij zijn “bevestigde” bedragen een resultaat van de betaaladministratie op het tabblad “Betalingen”. De “contractuele” bedragen volgen het betaalschema, ongeacht de vraag of de betaling voldaan is.
Schuld-marktwaardeverhouding laat zien hoe de uitstaande hoofdsom (bevestigd) relateert aan de bekende waarde van het onderpand. Deze waarde kan alleen de lener aanpassen door “nu aanpassen” te klikken onder “Woningwaarde actualiseren”. 

Lener(s)

Het tabblad Lener(s) toont de persoonlijke gegevens van de lener(s) in de hypotheek. Ook zie je het adres van het onderpand. Dit adres kan niet gewijzigd worden, want op dit adres rust de hypotheek. De lener (over wie dit tabblad gaat) kan met een snellink zijn/haar persoonlijke gegevens aanpassen. Deze snellink gaat naar het tabblad “Mijn gegevens” (zie later), waar ook financiers hun persoonlijke gegevens inzien en bewerken.

Financier(s)

Het tabblad Financier(s) is alleen beschikbaar voor de lener. Omdat alternatieve hypotheken vaak meer dan één financier hebben, toont het tabblad Financier(s) de belangrijkste informatie over de financiers. Zo houdt de lener het overzicht. De financier ziet de gegevens van eventuele andere financiers niet. De financier kan zijn eigen gegevens wel inzien en bewerken in het tabblad “Mijn gegevens”. De financier ziet het tabblad “Financier(s)” dus niet.

Leningdelen

Een hypotheek bestaat uit één of meer leningdelen. De condities per leningdeel kunnen verschillen. De lener ziet hier alle leningdelen van de hypotheek. De financier ziet de leningdelen waarin hij als financier optreedt. Alle essentiële informatie wordt getoond zoals:
– Ingangsdatum, looptijd en oorspronkelijke hoofdsom
– De uitstaande hoofdsom op dit leningdeel, zowel “contractueel” (volgens betaalschema) als “bevestigd” (gebaseerd op de betaaladministratie op het tabblad “Betalingen”)
– De rentevastperiode incl. start- en einddatum
– Het renteconcept: Hierover lees je meer onderaan deze pagina in de “Extra informatie”.

Afbeelding van het tabblad betalingen in Jens Dashboard

Betalingen

Bovenaan klik je op het jaar dat je wilt zien (bij “Selecteer een jaar”). De lener ziet betaalinstructies voor de actuele maandtermijn. Als je meer dan één leningdeel hebt, zie je tabs voor de verschillende leningdelen. Je ziet het leningdeelnummer en de naam van de financier op het betreffende leningdeel.

Vervolgens zie je een tabel met alle betalingen voor het geselecteerde jaar. De totalen zijn opgebouwd uit een bedrag rente en mogelijk een bedrag aan aflossing.

Je ziet de periode waar een betaling betrekking op heeft, gevolgd door de betaalmaand. De betaling moet worden voldaan op de vervaldatum van de getoonde periode en binnen de betaalmaand.

Jens voert een consensus-administratie. De lener markeert zijn betalingen als “voldaan” in de kolom “Gemarkeerd als betaald op”. De financier bevestigd de ontvangst van termijn in de kolom “Gemarkeerd als ontvangen op”. Als beide partijen een betaling hebben afgestempeld, is er consensus die tot een bewijskrachtige administratie leidt. Geen van de partijen kan beide kolommen aanpassen, één partij kan één kolom bewerken.

Met de knop “markeer alles als betaald” (lener) of “markeer alles als ontvangen” (financier) kun je in één keer alle nog niet afgestempelde betalingen verwerken. Jens legt de datum waarop de betaling is afgestempeld vast, niet de feitelijke betaaldatum. Je mag maandelijks betalingen bijwerken maar dit moet niet. Minimaal 1x per jaar (in januari) werk je de betaaladministratie bij, waarna de jaaroverzichten beschikbaar komen. 

Woningwaarde

Alleen voor de lener is het tabblad “Woningwaarde” beschikbaar. Hier zie je de bekende gegevens over de woningwaarde, de taxatiemethode en de schuld-marktwaardeverhouding: Dat is de verhouding tussen de uitstaande hoofdsom en de waarde van het onderpand. Is de woningwaarde verouderd? Je past deze eenvoudig aan door een bewijsstuk van de actuele woningwaarde in te dienen. Bij een eventuele renteherziening is de woningwaarde van invloed op de hypotheekrente. Als je rentevastperiode afloopt, wordt proactief aan je gevraagd om de woningwaarde te beoordelen en zo nodig aan te passen. Dit wijst zichzelf.

Extra aflossingen

Afhankelijk van het % boetevrij aflossen, kan de lener extra aflossingen doen. Een extra aflossing kan op elk moment worden aangevraagd. Het is van belang om de instructies te volgen. Zo mag een extra aflossing alleen op de vervaldatum bancair overgemaakt worden. Het systeem laat de betaaldatum duidelijk zien aan de lener. Als deze gevolgd wordt, dan kloppen de betalingen van zowel rente als aflossing perfect.

De lener start een “extra aflossing” door te klikken op de knop “Start een extra aflossing”. In overzichtelijke stappen wordt de extra aflossing voorbereid, en zo nodig verdeeld over de verschillende financiers en leningdelen. Zodra de extra aflossing is afgerond wordt het betaalschema op het tabblad “Betalingen” direct aangepast. De looptijd blijft altijd gelijk, de maandbedragen gaan na een extra aflossing omlaag. De financier ziet op dit tabblad alle voltooide extra aflossingen voor alle leningdelen waar hij/zij financier op is.

Jaaroverzichten

Vanaf het moment dat de administratie bij Jens loopt krijg je jaaroverzichten. Dat is meestal de ingangsdatum van de hypotheek, maar dit kan ook de startdatum van de administratie door Jens zijn. Een jaaroverzicht komt beschikbaar zodra zowel lener als financier alle betalingen over het betreffende fiscale jaar hebben afgestempeld op het tabblad “Betalingen”. Zodra er consensus is over het feit dat alle betalingen zijn voldaan/ontvangen kan Jens als administrateur namens partijen het jaaroverzicht uitgeven.

Rente herzien

Twee maanden voordat de huidige rentevastperiode afloopt, worden lener en financier geïnformeerd. Lener start het proces van renteherziening op, door via Jens Dashboard een rentevoorstel uit te brengen aan financier. Dit voorstel bevat altijd een nieuwe rentevastperiode (in jaren) en een rentepercentage. Financier kan via Jens Dashboard op het voorstel reageren.
Jens waarborgt dat de nieuwe hypotheekrente fiscaal toelaatbaar is, en dus niet te hoog of te laag is.

Wij adviseren lener en financier om overleg te plegen over welke nieuwe condities voor hen beiden wenselijk zijn.

Wil je alles weten over renteherzieningen, renteconcepten en meer? Onderaan deze pagina lees je de uitgebreide informatie onder “extra informatie”.

Renteherziening archief

Op de dag dat een nieuwe rentevastperiode ingaat, die via Jens Dashboard is vernieuwd, komt het tabblad “Renteherziening archief” beschikbaar voor lener en financier. Hier kunnen alle renteherzieningen teruggevonden worden, voor alle keren dat dit gebeurd is. Je ziet in tabbladen de jaren waarin een renteherziening heeft plaatsgevonden, wat de toen geldende condities waren, en welke nieuwe condities zijn overeengekomen.

Hypotheken

Als je lener of financier bent in meer dan één hypotheek, heb je de beschikking over het menu-item “Hypotheken”. Als je hierop klikt zie je een overzicht van alle geadministreerde hypotheken. Jens laat je altijd alle informatie van één hypotheek tegelijk zien. Je opent dus de hypotheek die je wilt zien of bewerken en klikt dan weer op “Hypotheken” om desgewenst een andere hypotheek te openen. Gebruikers met meer dan één hypotheek komen na inloggen altijd binnen op het overzicht van Hypotheken, om vervolgens door te klikken.

Mijn gegevens

De pagina mijn gegevens bevat je persoonlijke- en contactgegevens. Je stelt dit in voor je account. Ben je dus lener of financier in meer dan één hypotheek? Dan zijn de gegevens onder “Mijn gegevens” van toepassing op alle hypotheken. Ben je financier vanuit een bedrijf? Bijvoorbeeld uit je bv? Dan kun je “Dit is een onderneming” aanklikken. Je vult dan de bedrijfsgegevens in zodat de hypotheek correct op het bedrijf geadministreerd wordt. Je e-mailadres kun je niet zelf aanpassen. Als je een ander emailadres wilt instellen neem dan even contact op.

Account: Machtiging afgeven

Voor de betaling van administratiekosten werkt Jens altijd met een automatische incasso. Wel zo makkelijk. Meestal geef je de incasso-machtiging af tijdens het aanvraagproces. Als dit niet is gebeurd, of je wil een lopende machtiging wijzigen, dan regel je dat altijd eenvoudig via Jens Dashboard.

Je klikt hiervoor op ‘Mijn account’ ->  Machtiging. Je klikt op de knop ‘Machtiging afgeven’ of ‘Machtiging wijzigen’. Je selecteert je bank en voltooid met een soort iDeal transactie de incasso-machtiging. Ondersteunt jouw bank geen digitale machtigingen? Dan selecteer je als bank ‘Anders’. Jens genereert dan een papieren machtiging voor je die je per post inzendt. Gelukkig ondersteunen de meeste banken wel digitaal machtigen.

Extra: Meld betaalachterstand

Als er een betaalachterstand ontstaat kan zowel lener als financier deze melden. In het tabblad “Betalingen” staat onder het betaalschema een knop “Betalingsachterstand melden”. Afhankelijk van de afspraken in de akte van geldlening zal in geval van een betaalachterstand hulp worden geboden om die situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Over het Dashboard

Wat is een renteconcept en wat betekent het?

Het renteconcept wordt gebruikt bij het herzien van de rente en rentevastperiode (condities) aan het einde van de rentevastperiode. Het renteconcept bepaalt welke spelregels van toepassing zijn op de renteherziening. Het renteconcept bepaalt de afstand tot de marktrente, zodat bij een renteherziening een helder uitgangspunt bestaat voor de nieuwe condities.

Welke renteconcepten bestaan er?

Er bestaan 5 renteconcepten.

Gemiddelde Bankrente
Dit renteconcept is gelijk aan het gemiddelde hypotheekrentetarief van de drie grootbanken, zonder bijzondere kortingen of opslagen.

Jens Adviesrente
Dit renteconcept neemt de gemiddelde grootbankrente en verlaagt deze met 10%. Is de gemiddelde grootbankrente 3,00%? Dan is de Jens Adviesrente 2,70%. Het idee achter de Jens Adviesrente is dat de financier niet zoals de bank kosten heeft, dus dat een hypotheekrente die in enige mate onder de marktrente ligt de meest eerlijke hypotheekrente is voor zowel lener als financier.

Laagst Toegestane Rente
Dit renteconcept gaat uit van een zo laag mogelijke hypotheekrente. De rekengrondslag is gemiddelde grootbankrente min 25%. Is de gemiddelde grootbankrente 3,00%? Dan is de Laagst Toegestane Rente 2,25%.

Hoogst Toegestane Rente
Dit renteconcept gaat uit van een zo hoog mogelijke hypotheekrente. De rekengrondslag is gemiddelde grootbankrente plus 25%. Is de gemiddelde grootbankrente 3,00%? Dan is de Hoogst Toegestane Rente 3,75%.

Vrije Rente
Dit renteconcept wordt toegepast als in de akte van geldlening geen renteconcept voorkomt of partijen hiervoor gekozen hebben. Renteherzieningen kennen dan geen spelregels. Lener en financier mogen elkaar elke rentevastperiode of rente voorstellen binnen de fiscale grenzen van de Laagst Toegestane Rente en de Hoogst Toegestane Rente. Lener en financier mogen elkaar zo vaak als ze willen voorstellen uitbrengen tot de andere partij een voorstel accepteert.

Wat is het effect van een renteconcept op mijn renteherziening?

Renteconcepten bestaan om bij de start van de hypotheek heldere afspraken te hebben voor de toekomst. Hypotheken lopen voor een lange tijd, en het is niet wenselijk dat de verwachtingen over een vervolgrente aan het einde van rentevastperiode door de tijd uiteen gaan lopen. 

Het Renteconcept bepaalt -tenzij lener én financier hiervan afwijken- de toekomstige rente en rentevastperiode. 

Het renteconcept is altijd relatief aan de marktrente. Daarom is de Gemiddelde Grootbankrente altijd de basis. De marktrente is dus het uitgangspunt bij een renteherziening. In het Renteconcept wordt een relatieve afwijking vastgelegd. Willen partijen een “eerlijke” hypotheekrente? En wordt de Jens Adviesrente bij de start van de hypotheek gekozen? Dan zal bij een renteherziening in de toekomst weer de Jens Adviesrente tegen dan geldende marktrentes worden toegepast. 

Voorbeeld

Jan is financier van Annet. Bij de start van de hypotheek spreekt de Jens Adviesrente hen het meest aan. De marktrente is 4,00%, en de Jens Adviesrente daarom 3,60%. Ze leggen de hypotheekrente voor 10 jaar vast. 

10 jaar later is de marktrente 6,00%. De Jens Adviesrente is daarom 5,40%. Zowel Jan als Annet krijgen de gelegenheid om een andere rente en/of een andere rentevastperiode voor te stellen. Dit gebeurt via het proces “Rente herzien” in Dashboard. Het renteconcept kan gevolgd worden, of als beide partijen dit willen kan het renteconcept en dus de hypotheekrente en/of rentevastperiode worden aangepast. Als echter één van de partijen een aanpassing niet wil, blijft het renteconcept van kracht. 

In dit voorbeeld stelt Jan voor om de nieuwe rentevastperiode weer op 10 jaar te zetten, maar de rente relatief te verhogen en de Gemiddelde Bankrente te volgen van 6,00%. Annet wil dit niet, voor haar betekent dit een lastenverzwaring waarmee zij geen rekening heeft gehouden. Annet stemt niet in met een aanpassing. De nieuwe hypotheekrente wordt zodoende 5,40% met rentevastperiode van 10 jaar. Financier Jan kan zich hiertegen niet verzetten; de afspraken zijn bij aanvang gemaakt en staan in de akte van geldlening

Voorbeeld 2

Leontine is financier van Hans. Zij hebben geen renteconcept in hun akte van geldlening staan, daarom is het renteconcept “Vrije rente”. Na 10 jaar verloopt de rentevastperiode. Leontine en Hans worden uitgenodigd om via Dashboard een nieuwe rente en rentevastperiode overeen te komen. Alleen de fiscaal hoogst toegestane rente en fiscaal laagst toegestane rente vormen de buitengrenzen van wat mogelijk is. 

De lener is altijd eerst aan zet. Hans stelt een rentevastperiode van 15 jaar vast met een rente van 4,00%. Leontine voelt meer voor 15 jaar rentevast met 4,50% rente. Hans vindt dat teveel en stelt daarop 4,25% rente voor. Leontine vindt dit voorstel goed en stemt in. De nieuwe rentevastperiode wordt nu 15 jaar met een hypotheekrente van 4,25%. 

Wij adviseren ongeacht het renteconcept aan lener en financier om bij de start van een renteherziening contact te hebben. Zo kunnen verwachtingen worden uitgesproken en kan snel en harmonieus tot nieuwe condities worden besloten.