Privacyverklaring Jens

Wie wij zijn

Jens staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Jens Onderlinge Hypotheken onder nummer 62297171. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam op de Conradstraat 38 met postcode 3013 AP. Ons vestigingsadres is Antoniestraat 13, Haarlem. In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: Jens.

Jens is er om jou, te helpen met het organiseren van een onderlinge hypotheek. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van je, dat hoort bij ons werk. Jij verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we je aanvraag doorgegeven aan een notaris of je mailen in antwoord op een vraag. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou.

Allereerst beloven we je dat:

 •       we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken
 •       we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben
 •       we je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming verkopen
 •       we passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen
 •       je zelf in hoge mate controle hebt over je persoonsgegevens
 •       we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij Jens

Begrippen

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:

Jens-platform: de website www.jens.nl inclusief de inlog-omgeving en oriëntatie- en aanvraagformulieren

Oriënteren ofwel stap 1 van het aanvraagproces: Een gratis en vrijblijvende manier om zelfstandig een beeld te krijgen van je onderlinge hypotheek

Aanvragen ofwel stap 2 van het aanvraagproces: Een proces waarin je alle gegevens deelt met Jens om namens jou een onderlinge hypotheekofferte op te maken.

Naar de notaris ofwel stap 3 van het aanvraagproces: Een beperkte set vragen waarin de gegevens die alleen relevant zijn voor het passeren van een hypotheek bij de notaris worden uitgevraagd, als briefing voor de notaris.

Lener: Diegene die een onderlinge hypotheek nodig heeft, of zich hierop oriënteert.

Financier: Diegene die alleen of samen met andere financiers een onderlinge hypotheek verstrekt

Over dit privacy beleid

Bij Jens gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om je persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jou het best bevalt, waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij Jens? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen als gevolg van jouw gebruik van onze diensten op het Jens-platform.

Voor welke doelen verwerkt Jens persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden worden verderop in dit privacybeleid nader toegelicht.

Welke persoonsgegevens verwerkt Jens?

Jens verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens waarmee je een account aanmaakt, zoals e-mailadres en wachtwoord
 • Persoonsgegevens waarmee je optioneel je account verrijkt, zoals naam en geslacht
 • Persoonsgegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren, zoals je nieuwe adres bij een adreswijziging, contactaanvragen, een beoordeling die je achterlaat op www.jens.nl of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten.
 • Automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag
 • Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die je invult op feedbackformulieren met betrekking tot ons platform
 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan Jens
 • Objectgegevens, voor zover die te herleiden zijn tot een individu

Hoe komt Jens aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker van Jens zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een contactaanvraag doet of gebruik maakt van de oriëntatie en aanvraagformulieren.

Daarnaast verwerkt Jens automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op ons platform, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende jouw e-mailadres aan Jens geeft, in het geval van een aanvraag voor een onderlinge hypotheek. Zo kunnen we ook contact met financier(s) opnemen.

Waarom verwerkt Jens persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen: de reden waarom wij dit als bedrijf mogen doen. Jens verwerkt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor en uitvoering te geven aan een overeenkomst, op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Ook kan het zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als we de persoonsgegevens gebruiken om ons platform en de diensten die we daarop aanbieden te verbeteren, ten behoeve van ons klantcontact, of als we de persoonsgegevens gebruiken om het platform veiliger en betrouwbaarder te maken, of voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content. Hieronder hebben we voor de belangrijkste verwerkingen aangegeven wat de grondslag daarvan is.

Tenslotte verwerken wij persoonsgegevens uit hoofde van een overeenkomst. Dit is van toepassing voor klanten van Jens. Je wordt klant zodra je een opdracht tot dienstverlening hebt ondertekend. Dit gebeurt na afronding van stap 2 van het aanvraagproces.

Het delen van informatie met Jens hangt vooral af van de vraag of je de online modules onder www.jens.nl/aanvragen gebruikt. Als je deze modules gebruikt kies je ervoor jouw gegevens met Jens te delen. Per onderdeel is er een verschil in hoe wij met jouw data omgaan.

Hoe gaan we om met jouw gegevens tijdens een aanvraag

Als je stap 1 van het aanvraagformulier gebruikt (“Oriënteren”) maak je gratis en vrijblijvend jouw onderlinge hypotheek inzichtelijk. Het gaat om een algemeen beeld van een woningfinanciering. Deze module bestaat om jou als gebruiker te helpen, en omdat het om oriënteren gaat beperken wij de hoeveelheid persoonlijke informatie tot een absoluut minimum. We vragen je wel om je e-mailadres om contact op te kunnen nemen, maar alle andere informatie die wordt gevraagd is puur gericht op de gewenste financiering. Het gaat dan dus om cijfers en eigenschappen van een woning zonder dat wij vragen naar herleidbare informatie zoals een adres, naam of telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens op basis van toestemming die je op het eerste scherm van het formulier aan ons geeft.

Als je stap 2 van het aanvraagformulier gebruikt (“Aanvragen”) doe je dit primair om gegevens te delen waarmee Jens voor jou een hypotheekofferte kan opmaken voor de financiers die jij op het oog hebt. Het gaat dus om allerlei persoonlijke gegevens die noodzakelijk of relevant zijn om te komen tot een onderlinge hypotheekofferte. De informatie die wij in deze stap aan je vragen is dus persoonlijk en wel herleidbaar naar jou als gebruiker. Om de hypotheekofferte te kunnen personaliseren vragen we ook gegevens van de financiers die jij op het oog hebt. Er is hier sprake van een gerechtvaardigd belang omdat alle gevraagde gegevens relevant of noodzakelijk zijn in de (onderlinge) hypotheekofferte.

Alle gegevens in stap 2 (“aanvragen”) deel je met ons op basis van toestemming. Je wordt (betalend) klant van Jens op het moment dat je de opdracht tot dienstverlening getekend aan ons toezendt (na afronding van stap 2). Vanaf dat moment is er sprake van verwerking van gegevens op basis van een overeenkomst.

Als je vervolgens de getekende hypotheekofferte retour zendt aan Jens, voor controle-doeleinden en om de afstemming met de expert-notaris te laten starten, deel je dus ook deze gegevens met Jens. Dit gebeurt uit hoofde van onze overeenkomst.

Andere interacties waarbij Jens klantgegevens vastlegt

Beoordeling geven

Als je een beoordeling achterlaat over onze diensten dan verwerkt Jens je persoonsgegevens op grond van toestemming.

Automatisch gegenereerde gegevens

Ook automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals zoekgedrag, browsergegevens en IP-adressen, verwerken we eveneens om hiermee onze diensten te kunnen leveren en verbeteren en om het klantcontact en onze marketing te kunnen verbeteren.

Klantcontact

Klantcontactgegevens verwerken we op de eerste plaats om ons klantcontact goed te laten verlopen, en daarnaast om onze diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang. Waar klantcontact plaatsheeft met prospects (geïnteresseerden) is er sprake van gegevens vastlegging op basis van toestemming.

Feedback

Als je ons feedback geeft of ergens melding van maakt, heeft Jens een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken, omdat we hiermee onze diensten kunnen verbeteren.

Statistische gegevens

We verwerken alle hierboven genoemde persoonsgegevens om hiermee statistieken te genereren en categorieën te bepalen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren, onze beveiliging kunnen aanscherpen en gerichter marketing kunnen uitvoeren. We hebben hier dus een gerechtvaardigd belang voor.

Vastlegging met wettelijke grondslag

Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat we die (ook) verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie en gegevens waarmee we vastleggen dat je geen nieuwsbrieven van Jens meer wilt ontvangen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om je optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

1)     Bezoeker van de website en algemeen

Als je gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanmaken van een account, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.

Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart Jens nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.

Als je besluit een beoordeling achter te laten dan toont Jens deze beoordeling maximaal 5 jaar op het Jens-platform of totdat jij vraagt deze te laten verwijderen. Als Jens in de toekomst besluit geen beoordelingen meer te tonen, waarmee jouw gegevens geen aantoonbaar nut meer dienen, zal Jens jouw beoordelingsgegevens volledig verwijderen.

Als er cookies of soortgelijke technieken op je computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid. Waar mogelijk beperkt Jens de opslagtermijn tot het minimale noodzakelijke voor het uitvoeren van de gekoppelde functionaliteit.

2) Bezoeker die geheel of gedeeltelijk informatie invult op www.jens.nl/aanvragen

De informatie die je in stap 1 van het aanvraagformulier invult om je te oriënteren op een onderlinge hypotheek bewaren wij gedurende 6 maanden binnen jouw account (als je die hebt aangemaakt) en binnen ons systeem. Dit biedt jou de gelegenheid om een oriëntatie later om te zetten in een aanvraag. Wij gaan er redelijkerwijs vanuit dat een oriëntatie die niet binnen 6 maanden in een aanvraag wordt omgezet, niet meer relevant is voor jou als gebruiker. Als je wilt dat wij jouw gegevens langer bewaren moet je dit zelf vragen. Na de genoemde 6 maanden verwijderen we alle persoonlijke en herleidbare gegevens uit jouw aanvraag. De aanvraag is dan voor jou niet meer raadpleegbaar, en voor Jens onmogelijk te herleiden naar een persoon. Wel bewaart Jens alle ingevulde gegevens volledig geanonimiseerd tot maximaal 20 jaar. Jens heeft hier een gerechtvaardigd belang bij om de aanvraagmodule te kunnen analyseren (longitudinaal) en verbeteren. Hoe meer data er aanwezig is, hoe betrouwbaarder deze analyse wordt. We benadrukken nog eenmaal met klem: Het gaat dus alleen om niet herleidbare informatie zoals “wat voor object wil je financieren” of “wat is de koopsom van de woning”, zonder dat er ook maar een persoonlijk kenmerk van jou als gebruiker aan gekoppeld is.

De informatie die je in stap 2 van het aanvraagformulier invult heeft als doel om een hypotheekofferte te laten maken door Jens, en om die hypotheekofferte voor te kunnen leggen aan jouw financiers. Je kunt deze gegevens vrijblijvend invullen. Jens stuurt je een opdracht tot dienstverlening (contract) toe als je deze stap afmaakt. Kies je ervoor deze opdracht tot dienstverlening niet te ondertekenen, word je geen klant van Jens. Jens bewaart in dat geval de verstrekte gegevens nog 6 maanden. Zo heb je als gebruiker van jens.nl de gelegenheid binnen redelijke termijnen alsnog klant te worden. Doe je dat niet binnen 6 maanden, dan vinden wij dat het belang om deze persoonlijke gegevens te bewaren niet meer opweegt tegen de geringe kans dat je alsnog klant wordt. Om die reden verwijderen 6 maanden nadat jij de aanvraag voltooide zonder daarna een opdracht tot dienstverlening te tekenen als jouw persoonlijke data. Wij bewaren alleen niet herleidbare informatie voor de duur van 20 jaar om statistisch onderzoek naar het gebruik van onze diensten en aanvraagformulieren te doen. Jens heeft hier een gerechtvaardigd belang bij om de aanvraagmodule te kunnen analyseren (longitudinaal) en verbeteren. Hoe meer data er aanwezig is, hoe betrouwbaarder deze analyse wordt. We benadrukken nog eenmaal met klem: Het gaat dus alleen om niet herleidbare informatie zoals “hoeveel financiers wil jij vragen voor jouw hypotheek”, zonder dat er ook maar één persoonlijk kenmerk van jou als gebruiker aan gekoppeld is.

3) Klant van Jens

Als jij na het voltooien van het aanvraagformulier ervoor kiest om de opdracht tot dienstverlening  te ondertekenen wordt je klant van Jens. Op basis van overeenkomst verwerkt Jens vanaf dat moment jouw gegevens. Alle informatie uit Stap 1, Stap 2 en Stap 3 wordt volledig intact en herleidbaar naar jou als persoon bewaard om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst. We bewaren deze gedurende de volledige tijd dat je klant bent van Jens + 7 jaar. Zonder deze gegevens is het voor Jens onmogelijk om de diensten die je afneemt goed en volledig te leveren. Zo ontstaat er een gerechtvaardigd belang geborgd in een overeenkomst.

Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met wie deelt Jens persoonsgegevens?

Jens verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden.

Wel werken we voor het verlenen en verbeteren van onze diensten, voor de beveiliging van ons platform, voor het onderhouden van klantcontact en voor onze marketing samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens.

Zo delen we je persoonsgegevens met een notaris (bijvoorbeeld vanwege hypotheekaanvraag) of met een financieel expert als je jouw gegevens deelt om zo een afspraak aan te vragen. Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor Jens de communicatie verzorgen, monitoring van het platform uitvoeren, hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform en partners die de dienstverlening namens Jens uitvoeren. Met deze derden hebben we afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door de derden te nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. Voor zover deze derden de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen.

Als we persoonsgegevens gebruiken voor analyse-doeleinden, worden ze waar mogelijk gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd. Dat geldt in veel gevallen ook voor marketing toepassingen.

Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) Jens worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Jens verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Jens je hierover tijdig informeren via het Jens-platform.

Hoe beveiligt Jens persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie en encryptie van data.

 

Hoe zit het met social media?

Jens neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like-buttons, op het Jens-platform op. We hebben zelf profielen op social media kanalen zoals LinkedIn en Facebook; als je die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf je ons en dat kanaal persoonlijke gegevens.

Als je via een social media kanaal communiceert met Jens, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover Jens die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je mag altijd contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die Jens van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt Jens ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Als je geabonneerd bent op een Jens-nieuwsbrief en die niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Cookies en soortgelijke technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je altijd vragen om je te identificeren. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

 

Datalek

Er is sprake van een datalek wanneer door onbevoegden persoonlijke informatie van onze klanten, medewerkers of relaties zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerking, openbaring of verlies. Dit kan het geval zijn onder andere bij verlies / diefstal van een laptop, telefoon of USB-stick of een inbraak in een databestand of systeem zoals bijvoorbeeld e-mail of andere applicatie. Indien een ernstig datalek ontstaat, geldt er een meldplicht voor Jens om na constatering binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Mocht je zelf een (mogelijk) datalek vermoeden of hebben geconstateerd, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via avg@jens.nl. Graag in deze e-mail je naam, je bedrijfsnaam, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek hierin vermelden. Zodra je melding is ontvangen, nemen wij contact met je op voor meer informatie zodat we maatregelen kunnen treffen om mogelijke gevolgen te minimaliseren. Daarbij gaan we de ernst en de omvang van het datalek bepalen en zo nodig melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijke betrokkene(n).

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij Jens? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop Jens persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Jens? Stuur dan een e-mail naar avg@jens.nl

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij Jens, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is gewijzigd op 8 juli 2018, en dit is de 1e versie. Jens behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid publiceren we via ons platform.

PERSOONLIJK CONTACT

Plan vrijblijvend een informatiegesprek
Reserveren

WHATSAPP

Direct contact over je vraag
Start met Appen

E-MAIL

Snel een inhoudelijk antwoord
vraaghet@jens.nl

word onderdeel van de Jens community

aanvragen

Jouw betere hypotheek, met eerlijke voorwaarden en voordeel voor lener en financier start vandaag

 

Jouw betere hypotheek, met eerlijke voorwaarden en voordeel voor lener en financier start vandaag

 

 

WORD ONDERDEEL VAN DE
JENS COMMUNITY